Các loại xe lăn - ghế đi vệ sinh

Sale Xe lăn gấp gọn (dòng du lịch) - MN- XLDL
Sale Xe lăn bô vuông thường TBYT ONE-X 608
Sale MN-GB899 - Ghế bô vệ sinh không bánh xe

Các loại xe lăn - ghế đi vệ sinh 

https://www.facebook.com/tbytPhana