Máy điều trị kết hợp

Máy kết hợp điện + siêu âm

Máy kết hợp điện + laser

Máy kết hợp điện + siêu âm + laser

Máy kết hợp điện + từ trường

Máy kết hợp siêu âm + từ trường

Máy kết hợp laser + từ trường

 

https://www.facebook.com/tbytPhana